Avís legal

La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

TERMES I CONDICIONS

1. GENERAL

El present document estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, les «Condicions»).

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d’usar aquesta pàgina web.

En utilitzar aquesta pàgina web, vostè dona el consentiment de quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa, si no està d’acord amb aquestes, no ha d’usar aquesta pàgina web. La informació continguda en aquestes Condicions podria ser modificada. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d’ús de la pàgina web seran les que li resultin aplicables.

En línia barcelona, S.A. es reserva el dret a modificar, sense previ avís, el contingut, disseny o estructura de la present pàgina web, així com a alterar, substituir o modificar els continguts allotjats en aquesta.

La informació allotjada en aquesta pàgina web es refereix únicament a l’àmbit geogràfic del territori espanyol.

2. LES NOSTRES DADES

Aquesta pàgina web està operada per en línia barcelona, S.A., C/ Còrsega, 284 – 08008 – Barcelona proveïda de C.I.F. número A58365651

en línia barcelona, S.A opera amb el següent nom de domini: enlineabarcelona.com/cat3.

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractats segons el que s’estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web vostè es compromet a:

a. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a accedir a les informacions, serveis, dades o programes (d’ara endavant, Continguts) titularitat d’en línia barcelona, S.A. o als seus llicenciadors.

b. Fer un ús adequat dels continguts i serveis que en línia barcelona, S.A. ofereix a través de la seva pàgina web.

c. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta i mantenir-la actualitzada. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si és necessari. Veure la nostra Política de Privacitat.

d. No publicar qualsevol informació de caràcter comercial o publicitari o qualsevol informació que vulneri la legislació sobre els drets de Propietat Intel·lectual i/o la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal (excepte en cas d’autorització prèvia, escrita i expressa d’en línia barcelona, S.A.

e. No recopilar informació o contingut d’altres usuaris.

f. No retirar, suprimir, manipular ni modificar de cap manera aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que apareixen a en línia barcelona, S.A. o els legítims titulars dels drets, incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (p.e. copyright ©,™, ®, etc.), ni els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (p.e. marques d’aigua, empremtes digitals, etc).

g. No publicar ni aportar continguts que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, discriminatoris, malintencionats, enganyosos, il·lícits o pornogràfics que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el parer d’en línia barcelona, S.A. no resultin adequats per a la seva publicació.

h. No realitzar cap acció que pogués inhabilitar, sobrecarregar o afectar el correcte funcionament de la pàgina web.

5. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de la utilització de la pàgina web, assumint la totalitat dels riscos que poguessin sobrevenir.

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emagatzematge i transmissió d’informació digital, en línia barcelona, S.A. no garanteix la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en aquesta. Per tant, en línia barcelona, S.A. no serà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se, a títol merament enunciatiu, – errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

En línia barcelona, S.A. li recorda que les següents normes – salvaguarda de l’ordre públic; la recerca penal; la seguretat pública i la defensa nacional; la protecció de la salut pública o de les persones físiques; el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; la protecció de la joventut i la infància, són d’obligat compliment en l’àmbit de funcionament d’aquesta pàgina web. Per tant, en línia barcelona, S.A. es reserva, el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin aquestes normes. En qualsevol cas, en línia barcelona, S.A. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels comentaris o qualsevol altra eina de participació.

Amb l’abast que permeti la llei, en línia barcelona, S.A. exclou expressament totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà els seus drets legals com a consumidor i usuari.

6. ENLLAÇOS (LINKS) AMB ALTRES LLOCS WEB

Aquesta pàgina web compta amb publicitat i alguns continguts que estableixen un enllaç amb altres llocs web, o serveis de tercers, Aquests enllaços tenen la seva pròpia política de privacitat i condicions d’ús per la qual cosa no és possible controlar continguts, seguretat vincles que al seu torn ells ofereixen.

En línia barcelona, S.A. no serà responsable de totes aquelles informacions i/o continguts, productes i/o serveis, no generats directament per aquest. Per tant, en línia barcelona, S.A., en cap cas serà responsable de cap mal, pèrdua o despesa, directe o indirecte, inherent o conseqüent, que sorgeixi en relació amb la connexió a qualsevol lloc web cap al qual existeixi enllaç o el seu ús o impossibilitat d’ús o qualsevol falla en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte demora en l’operació o transmissió, tot i que en línia barcelona, S.A. hagués estat o fos informat sobre la possibilitat d’aquests danys, pèrdues o despeses.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web (textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, etc.) corresponen en tot moment a en línia barcelona, S.A. o als qui li van atorgar llicència per al seu ús.

Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què en línia barcelona, S.A. li ho autoritzi expressament o els qui li van atorgar llicència per al seu ús.

Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per a copiar la informació sobre les dades de contacte.
Per tant, queda expressament prohibit:

• Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats il·lícits, prohibits en les presents Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’en línia barcelona, S.A.

• Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. – Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

• L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’emprin habitualment en Internet sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la web, dels serveis i/o dels Continguts.

Qualsevol actuació o omissió, culpable o negligent, directament o indirectament, imputable a l’usuari que suposi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’en línia barcelona, S.A. i li causi o pugui causar danys, pèrdues, l’assumpció de noves obligacions, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demandes, accions, plets o procediments, ja siguin en l’àmbit civil, penal o administratiu, li facultarà per a dirigir-se contra l’usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualssevol quantitats indemnitzatòries, incloent-hi danys morals i imatge, mal emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que poguessin resultar per a la seva reparació.

8. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

En línia barcelona, S.A. no serà responsable de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts d’aquesta o als quals la mateixa redirigeixi.

9. DRET A MODIFICAR LES CONDIDIONES

En línia barcelona, S.A. es reserva el dret a revisar, actualitzar, modificar i/o eliminar les presents condicions o qualsevol informació continguda en el seu web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què usi la present pàgina web, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals s’hagin d’efectuar canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Política de Privacitat.

En línia barcelona, S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés tant al seu lloc web com als serveis oferts sense necessitat de preavís, ja sigui per instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús d’aquesta pàgina web es regirà per la legislació espanyola.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Open chat
Hola
et podem ajudar en alguna cosa?

Enllaços Ràpids

Veure tots els resultats