Política de Privacitat

En línia barcelona, S.A., en compliment del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, desitja posar en coneixement dels seus clients la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis que impliquin la comunicació de les seves dades personals per a contactar amb en línia barcelona, S.A.

1. Identificació del responsable del tractament.

En línia barcelona, S.A., empresa amb domicili en C/ Còrsega, 284 – 08008 – Barcelona. Telèfon 934151212, CIF.: A58365651, informa els seus clients i usuaris, que és el titular de la present web www.enlineabarcelona.com/cat

2. Actualització de les polítiques.

En línia barcelona, S.A. modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per a adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades pel Parlament Espanyol, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea o objecte legítim d’en línia barcelona, S.A. Qualsevol modificació d’aquesta política no obstant l’anterior, serà publicada i advertida per en línia barcelona, S.A. Per tot l’anterior, en línia barcelona, S.A. recomana als clients la lectura periòdica d’aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que en les mateixes s’efectuïn.

3. Finalitat del tractament.

La comunicació de dades personals pels clients a en línia barcelona, S.A. a través dels seus formularis, únicament pot entendre’s que tindrà lloc quan aquests, voluntàriament utilitzin el servei de formulari de subscripció per a posar-se en contacte amb en línia barcelona, S.A., atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit al sistema de consulta i/o contractació. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l’entitat, informa els seus clients, que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats:

a) En compliment d’un contracte, per a dur a terme totes les gestions administratives, comptables, fiscals i logístiques vinculades amb la contractació i prestació de serveis i productes d’en línia barcelona, S.A., gestionar l’agenda de contactes de la nostra empresa i atendre les seves peticions de consulta via electrònica.
b) Atorgament del seu consentiment (pot retirar-lo en qualsevol moment, sense que afecti la licitud del tractament) per a:
o Aplicació personalitzada de campanyes promocionals, subscripció a newsletters, comunicacions comercials, invitacions a esdeveniments i/o enquestes de diferent índole.

o Ús de manera anònima, sense cap característica que li pugui identificar, amb la finalitat de realitzar anàlisi i estudi estadístics propis o de tercers.

c) Per interès legítim d’en línia barcelona, S.A., per a:

o Millorar les seves expectatives i incrementar el seu grau de satisfacció com a client en desenvolupar i millorar la qualitat de productes i serveis propis o de tercers, així com realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguin resultar d’interès.

o Comunicacions de cortesia, tipus desitjar-li bones festes.

4. Durada del tractament.

En línia barcelona, S.A. conservarà les seves dades personals mentre duri la relació contractual. Una vegada finalitzada aquesta, les dades seran conservades degudament bloquejats, durant els terminis de prescripció legal, que amb caràcter general són 10 anys. Una vegada finalitzats aquests, les dades seran destruïdes o esborrades.

5. Lloc de tractament.

El tractament dels fitxers amb dades de caràcter personal, dels quals en línia barcelona, S.A. és responsable, es realitza en:

Centre de Procesament de dades del proveïdor d’allotjament web Brunbit Consulting Group S.L., situat a Espanya.
Seu principal d’en línia barcelona, S.A. a Barcelona i són tractats per eventuals encarregats externs per a les ocasionals operacions de manteniment.

6. Consentiment.

En línia barcelona, S.A.., informa que en aquesta política de privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que en línia barcelona, S.A. duu a terme com a responsable d’aquest. Així, s’informa que quan els clients mantinguin o no, relacions comercials amb en línia barcelona, S.A., i realitzin l’enviament d’un correu electrònic o una comunicació a en línia barcelona, S.A., indicant altres dades personals, aquest client estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per en línia barcelona, S.A., amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, en línia barcelona, S.A. informa que, si el client envia un correu electrònic o comunica a en línia barcelona, S.A. les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l’empresa-, s’entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per en línia barcelona, S.A., amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Usuaris Menors D’Edat.

Pel que competeix a la recollida i tractament de dades personals, en línia barcelona, S.A. no permet cap operació amb les dades personals de menors d’edat.

El registre està, per tant, permès solament als Usuaris majors d’edat.

7. Registre en la Web.

Per al gaudi d’alguns Serveis reservats (newsletter, llistat de preferits, etc.), l’usuari ha de registrar-se entrant en una àrea específica de la Pàgina web.
La subscripció a aquests Serveis Especials es realitza a través d’una llista de favorits i/o una newsletter, comunicació periòdica enviada, per mitjà de correu electrònic, a l’adreça indicada per l’usuari, a través de la qual, els usuaris registrats seran informats de les iniciatives exclusives que en línia barcelona, S.A. posarà a la disposició dels propis usuaris (Newsletter). La Newsletter podrà contenir bàners de publicitat, insercions i ofertes de publicitat d’en línia barcelona, S.A. i de tercers, igualment. En el moment del registre, li seran sol·licitats a l’usuari les seves dades personals, alguns dels quals –expressament indicats- seran obligatoris (per exemple, l’adreça de correu electrònic en la qual rebre les Newsletter).

8. Identificació dels destinataris respecte dels quals en línia barcelona, S.A. tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers.

En línia barcelona, S.A. únicament té prevista la realització de comunicacions de dades:

En raó de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016 de protecció de dades de caràcter personal, hagi de realitzar per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la Legislació vigent en cada matèria a cada moment i en el seu cas igualment, a altres òrgans com a Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Ministeri de Finances, Tribunal de Comptes, Defensor del Poble o altres similars.
Entitats Financeres per a la domiciliació del cobrament de quotes, Empreses Informàtiques per a suport i manteniment del seu sistema informàtic i altres profesionalesnecesarios per a la prestació del servei contractat.Igualment en línia barcelona, S.A. posa en coneixement dels clients, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi el RGPD, informant-lo de manera expressa, precís i inequívoc dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan el RGPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat al cliente.no obstante, en línia barcelona, S.A. informa el client que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a la Unió Europea en matèria de protecció de dades, establerta pel Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, en línia barcelona, S. a. només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti al client, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.Pot donar-se el cas que en línia barcelona, S.A., realitzi la captació i manipulació de les dades de caràcter personal facilitats pels clients, o destinataris de campanyes, com a responsable de tractament, encarregat per un tercer, el qual és el responsable del/us tractament/s on s’inclourà aquesta informació. En línia barcelona, S.A. informarà degudament d’aquesta situació, indicant el titular del/us tractament/s afectats, i la forma i direcció on es podrà exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Supressió, Limitació del tractament i Portabilitat de les dades pertinents.Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran -sense caràcter limitatiu- aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis:
Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei.
Serveis d’accés a la citada xarxa.
Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades.
Subministrament de continguts o informació.

9. Qualitat de les dades.

En línia barcelona, S.A. adverteix al client que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa els clients en tot moment hauran de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, els clients seran els únics responsables enfront de qualsevol mal, directe i/o indirecte que causi a tercers o a en línia barcelona, S.A., per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment, els clients que utilitzi les dades personals d’un tercer respondran davant aquest de l’obligació d’informació establerta en el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016, per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.

10. Exercici dels drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades.

En línia barcelona, S.A. informa el client de la possibilitat d’exercir de manera gratuïta, els seus drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades, aportant al costat de la seva sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu d’identitat, dirigint-se a Brunbit Consulting Group S.L situada en C/ Bruc 72, 5D – 08009 – Barcelona, o a través de correu electrònic a l’adreça: rgpd@brunbit.com, argumentant el seu dret en funció de la Secció 2 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016.

DretContingut
AccésPodrà consultar les seves dades personals incloses en tractaments d’en línia barcelona, S.A.
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades. Quan el tractament és il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades. Quan en línia barcelona, S.A. no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació contractual amb en línia barcelona, S.A., així com a transmetre’ls a una altra entitat.

En cas de disconformitat amb l’exercici dels seus drets o del tractament efectuat, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

11. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals.

En línia barcelona, S. a. informa el client que, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Igualment, en línia barcelona, S. a. garanteix al client el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels clients i del deure de guardar-los.

Open chat
Hola
et podem ajudar en alguna cosa?

Enllaços Ràpids

Veure tots els resultats